THÔNG BÁO về việc hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh, học trực tuyến và phối họp với phụ huynh học sinh thực hiện trong thòi gian tạm nghỉ học.

THÔNG BÁO về việc hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh, học trực tuyến và phối họp với phụ huynh học sinh thực hiện trong thòi gian tạm nghỉ học.

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO về việc hướng dẫn học sinh phòng, chống dịch bệnh, học trực tuyến và phối họp với phụ huynh học sinh thực hiện trong thòi gian tạm nghỉ học.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều